pogodno za porodicu

The Torchlighters Series

آنها با کتاب مقدس و دعا با گناه مبارزه کردند - صاحبان میخانه و اراذل و اوباش اجیر شده آنها وقتی برای راهپیمایی به ایست انتهای لندن آماده می شوند ، برای ویلیام بوث و پیروان رگ های او آماده هستند. با چماق و سنگ ، اراذل و اوباش قرار است یک بار و برای همیشه این مبلغ را از شهر بیرون کنند. اما ویلیام و "ارتش نجات" او به راحتی منصرف نمی شوند! آنها که فقط به کتاب مقدس ، آلات موسیقی و ایمان بی نظیر خود مسلح شده اند ، برای مقابله با خطرناکترین مخالفان خود تا کنون به راه می افتند. چه کسی در نبرد معنوی برای جان آزار این گوشه فراموش شده لندن پیروز خواهد شد؟