Rodinný film

הסיפור של ליינה

אמונה הרואית - סדרה

� שליינה התפללה היא הציעה לאלוהים את חייה כדי להיות עדתו בסוריה שסועת המלחמה. אבל היא חשה שאלוהים מבקש יותר מחייה שלה. האם היא יכולה להתחייב?