دوستی خانوادگی

همانطور که لیانا دعا می کرد، زندگی خود را به خدا تقدیم کرد تا در سوریه جنگ زده شاهد او باشد. اما او احساس کرد که خدا بیش از زندگیش از او خواسته است. آیا او می تواند این تعهد را بپذیرد؟