دوستی خانوادگی

انجیل یوحنا

مجموعۀ انجیل

انجیل یوحنا اولین نسخۀ فیلمبرداری شده از متن کتاب مقدس است، همانطور که در حقیقت نگاشته شده است. این فیلم عمیق و خیره کننده با استفاده از روایت اصلی خود عیسی به عنوان فیلمنامه (کلمه به کلمه) جدیدترین مقدس ترین متون تاریخ را روشن می کند. این فیلم به زیبایی فیلمبرداری شده، به طرز شگفت انگیزی اجرا شده و توسط آخرین تحقیقات الهیاتی، تاریخی وباستان شناسی شناخته شده، برای تماشا کردن ارزشمند است.