કુટુંબ મૈત્રીપૂર્ણ

સુવાર્તા સંગ્રહ

લૂકની સુવાર્તા, બીજા કોઈ પણ કરતા, પ્રાચીન જીવનકથાની કક્ષામાં વધુ બંધ બેસે છે. ઘટનાઓના " વર્ણનકાર" તરીકે, લુક, ઈસુને બધા લોકોના "તારણહાર" તરીકે જુએ છે, જે હંમેશા જરૂરીયાતમંદ અને તરછોડાયેલા લોકોના પક્ષમાં હોય છે. આ કથાનુ નિર્માણ- ખાસ બનાવેલા સેટ્સ અને મોરોક્કોના અધિકૃત ગ્રામ્ય વિસ્તાર ને દર્શાવે છે -અગ્રણી ધાર્મિક વિદ્વાનો દ્વારા ઈસુની વાર્તાને અનન્ય અને અત્યંત અધિકૃત કહેવા તરીકે ટીકાત્મક પ્રશંસા કરવામાં આવી છે.લ્યુમો પ્રોજેકટ દ્વારા ફિલ્માંકન થયુ છે.