કુટુંબ મૈત્રીપૂર્ણ

સુવાર્તા સંગ્રહ

સુવાર્તાના વચનોને શબ્દશઃ તેના સંવાદ તરીકે વાપરીને, માર્કની સુવાર્તા ઈસુના મૂળ વર્ણનને પડદા ઉપર રજૂ કરે છે. લ્યુમો પ્રોજેકટ દ્વારા ફિલ્માંકન થયુ છે.