Sada Zumuncin Iyali

Tarin Linjila

Bisharar Matta shine mafi mashahurin Bishara a mafarin karnin Kirista. An rubuta shi ga al'ummar Kirista yayin da ta fara rabuwa daga duniyar Yahudawa, Bisharar Matta yayi nisa don ya nuna cewa, a matsayin Almasihu, Yesu shine cikar annabce-annabcen Tsohon Alkawari da ke magana a kan Mai Ceto na Allah. Shirin Lumo ne ya yi fim.