Yeeb yaj kiab rau tsev neeg

Tshawb nrhiav lub hwj chim thiab kev hlub ntawm Yexus Khetos thiab tshawb nrhiav vim chij vim li cas Nws cov thwjtim tau ua siab loj ua txhua yam k

Txhua Tshooj

  • 1. Vajtswv nrog peb nyob (1h 28m)

    Tshawb nrhiav lub hwj chim thiab kev hlub ntawm Yexus Khetos thiab tshawb nrhiav vim chij vim li cas Nws cov thwjtim tau ua siab loj ua txhua yam kom ... more

  • 2. Cov tub txib (1h 10m)

    Tom qab uas Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los, Yexus Khetos los tshwm rau Nws cov thwjtim thiab hais rau lawv tias, “Nej nyob hauv Yeluxale... more

  • 3. 每一個國家 (1h 9m)

    《每一個國家》是《見證》三部曲的第三部,也是最後一部。在《神與我們同在》中,我們見證了基督的再來。在《使者》中,我們見證了早期教會的誕生和得能力。現在,我們見證了教會奇跡性的成長,並了解第一批信徒如何將福音傳給每一個國家。這部驚心動魄的動畫片涵蓋了《使徒行傳》第10-28章,展示了基督教信仰如何改變... more