ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಪರ

ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂಗ್ರಹ

ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಅದರ ಬರಹವನ್ನಾಗಿ, ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಯೇಸುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಲುಮೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.