ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಪರ

ಲಯೇನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲು ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಆಕೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆಕೆ ಆ ಸರ್ಮಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ?