ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

Das Markusevangelium

Die Sammlung der Evangelien