குடும்ப நடப்புரிமையுடைய

எரிந்து பிரகாசித்தவர்களின் சாகசங்களைப் பின்பற்றுங்கள். விசுவாசத்தின் மாவீரர்கள் (ஹீரோக்கள்) மற்றும் கடவுளுக்கு சேவை செய்ய தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பவர்கள் மூலம் கடவுள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதைப் பாருங்கள்.

அத்தியாயங்கள்

  • 짐 엘리엇 이야기 (34m)

    믿음의 횃불 - 미전도 지역의 복음 전파를 위해 젊은 시절 내내 준비해 온 짐 엘리엇, 에쿠아도르의 정글에서 그가 대면해야 할 위험에는 전혀 준비된 것이 없다. 외딴 곳, 와도니....

  • 존 번연 이야기 (31m)

    그의 몸은 가둘 수 있으나 그의 믿음은 가둘 수 없다 - 존 번연은 감옥에 갇혀 그의 아내와 자식들과 떨어져 지낸다. 차가운 돌바닥 삶은 그가 현 종교에 맞선 댓가이다. 설교만 멈추면, 그는 바로 자유인이 될 수 있다! 그는 왜 감옥을 고집하는가? 처참한 그곳에서 어떻... more