குடும்ப நடப்புரிமையுடைய

Corrie Ten Boom și familia ei repară ceasuri de mână rupte și ceasuri de perete stricate. În timp haosul celui de-al doilea război mondial străbate orașul lor, un bebeluș evreu nevinovat este adus acasă. Cum va ascunde familia Ten Booms acest copil și pe alții de cruzii invadatori naziști și care va fi costul slujirii lui Dumnezeu în mijlocul unor rele de neconceput? Când credința este încercată, speranța este încercată și dragostea este încordată, va învinge Dumnezeul lui Corrie? Acest episod captivant al Luminătorilor de torțe este o poveste uimitoare de curaj, sacrificiu și iertare.