குடும்ப நடப்புரிமையுடைய

மாற்கு சுவிசேஷம்

சுவிசேஷ தொகுப்புகள்

மாற்கு தமது சுவிசேஷத்தில் இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த போது நடந்த சம்பவங்களை தமது சுவிசேஷசத்தின் வாயிலாக ஒவ்வெரு வார்த்தை வார்த்தையாக எடுத்து நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார்.(லுமோ திட்டத்தின் மூலம் படமாக்கப்பட்டது)