குடும்ப நடப்புரிமையுடைய

ایستادن برای حقیقت در کشور رومانی کمونیست - در رومانی جنگ زده، تنها یک راه برای گرفتن حمایت دولت از کلیساها وجود دارد: حمایت و وفاداری خود را از کمونیست هایی که کنترل را دست گرفته اند، نشان دهید. در عوض آن، شبان ریچارد وورمبراند تصمیم می گیرد که درمورد مسیح صحبت کند، و در نتیجه زندگی خود و خانواده اش را در معرض خطر زیادی قرار می دهد. وقتی تصمیم "ریچارد" او را در یک زندان کمونیستی قرار می دهد، ایمان و شهادت او تا حدی مورد آزمایش قرار می گیرد. مشاهده کنید که چگونه این داستان شگفت انگیز مشعلداری، همچنان بر دنیا تأثیر می گذارد.