కుటుంబ స్నేహపూర్వక చిత్రాలు

داستان حماسی یک زائر و بار او ، براساس شاهکار جان بانیان. در این رویداد هیجان انگیز فیلم ، ما در سفر حماسی او از شهر ویرانگری به شهر آسمانی به کریستین خواهیم پیوست زیرا دشمن نهایی سعی می کند تمام حواسش را پرت کند از سفر او. این تمثیل جوانان مومن را به چالش می کشد و تقویت می کند و آنها را به سفری می کشاند که همه ما مانند دیگران در تاریخ با آن روبرو هستیم.