Pamilyang Palakaibigan

Tshawb nrhiav lub hwj chim thiab kev hlub ntawm Yexus Khetos thiab tshawb nrhiav vim chij vim li cas Nws cov thwjtim tau ua siab loj ua txhua yam k

bahagi

  • Vajtswv nrog peb nyob (1h 28m)

    Tshawb nrhiav lub hwj chim thiab kev hlub ntawm Yexus Khetos thiab tshawb nrhiav vim chij vim li cas Nws cov thwjtim tau ua siab loj ua txhua yam kom ... more

  • Cov tub txib (1h 10m)

    Tom qab uas Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los, Yexus Khetos los tshwm rau Nws cov thwjtim thiab hais rau lawv tias, “Nej nyob hauv Yeluxale... more