Gia đình thân thiện

Bộ Sưu Tập Phúc Âm

Phúc Âm Ma-thi-ơ là Phúc Âm phổ biến nhất trong những thế kỷ đầu của Cơ Đốc Giáo. Được viết cho cộng đồng Cơ Đốc Giáo khi nó bắt đầu tách khỏi thế giới Do Thái. Phúc Âm Ma-thi-ơ trải qua rất nhiều thời gian để cho thấy rằng, là Đấng Mê-si, Chúa Giê-Xu là ứng nghiệm của những lời tiên tri trong Cựu Ước đề cập đến Đấng Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Được quay bởi Dự án Lumo.