Gia đình thân thiện

Khám phá năng quyền cũng như tình yêu của Chúa Giê-xu và xem vì sao những người theo Ngài lại liều bỏ tất cả để mang thông điệp của Ngài đến tận cùng trái đất.

Các tập

  • 1. Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (1h 28m)

    Hãy khám phá năng quyền và tình yêu của Chúa Giê-xu và xem vì sao những người theo Ngài lại liều bỏ tất cả để mang thông điệp của Ngài đến tận cùng tr... more

  • 2. Những Sứ Giả (1h 10m)

    Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-xu đã hiện ra với các môn đồ của Ngài và bảo họ rằng: "Hãy ở lại Giê-ru-sa-lem cho đến khi các ngươi được đầy d... more

  • 3. Đến Mọi Dân Tộc (1h 9m)

    Đến Mọi Dân Tộc là phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng của Ba Nhân chứng. Trong Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta, chúng ta đã chứng kiến sự giáng sinh ... more