Gia đình thân thiện

Ba Nhân Chứng

Đến Mọi Dân Tộc là phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng của Ba Nhân chứng. Trong Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta, chúng ta đã chứng kiến sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Trong Những Sứ Giả, chúng ta đã chứng kiến sự ra đời và trao quyền của hội thánh đầu tiên. Bây giờ chúng ta chứng kiến sự phát triển kỳ diệu của hội thánh và tìm hiểu các tín đồ đầu tiên mang Tin Lành đến mọi quốc gia như thế nào. Đề cập đến Công Vụ chương 10-28, bộ phim hoạt hình cảm động này cho thấy đức tin Cơ Đốc đã thay đổi thế giới như thế nào. Dành cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên.