Familienfreundlich

Ийса Масийхтың қүдирети ҳәм сүйиспеншилиги менен танысың, және де, Ийсаның изине ериўшилер дүньяның шетине дейин Хош Хабарды жеткериў ушын, не себептен өмирлерин қәўип астына қойғанын билип алың.

Episoden

  • Қудай Бизлер Менен (1h 28m)

    Ийса Масийхтың қүдирети ҳәм сүйиспеншилиги менен танысың, және де, Ийсаның изине ериўшилер дүньяның шетине дейин Хош Хабарды жеткериў ушын, не себепте... more

  • Хабаршылар (1h 10m)

    Өлимнен қайта тирилген Ийса Масийх Өз шәкиртлерине көринип, оларға былай деп көрсетпе берди: «Бирақ сизлер жоқарыдан бул қүдиретти алғанға дейин усы қ... more

  • Барлық халыққа (1h 9m)

    «Барлық халыққа» – бул «Гүўалар Трилогиясы»ның үшинши ҳәм ақырғы бөлими. «Қудай Бизлер Менен» бөлиминде Масийхтың келиўи ҳаққында гүўалық бердик. «Хаб... more