دوستی خانوادگی

قدرت و محبت عیسی مسیح را کشف کنید و ببینید که چرا پیروان او همه چیز را به خطر انداختند تا پیام او را به دورترین نقطۀ دنیا برسانند.

قسمتها

  • 1. خدا با ما (1h 28m)

    قدرت و محبت عیسی مسیح را کشف کنید و ببینید که چرا پیروان او همه چیز را به خطر انداختند تا پیام او را به دورترین نقطۀ دنیا برسانند. کودکان و بزرگسالان... more