دوستی خانوادگی

داستان کوری ده بوم

The Torchlighters Series

محافظت از بی گناهان در طول جنگ جهانی دوم - کوری تن بوم و خانواده اش ساعت ها و ساعت های خراب را تعمیر می کنند. اما همزمان با شیوع جنگ جهانی دوم در شهرشان ، نوع جدیدی از "ساعت" به آنها توجه می شود: یک کودک بی گناه یهودی. ده بوم چگونه این نوزاد و دیگران را از اشغالگران ظالم نازی پنهان خواهد کرد و هزینه بندگی خدا در میان بدی های غیر قابل تصور چقدر است؟ وقتی ایمان امتحان می شود ، امید امتحان می شود و عشق تنش می یابد ، آیا خداوند کوری پیروز خواهد شد؟ این قسمت گیرای Torchlighters یک داستان شگفت انگیز از شجاعت ، فداکاری و بخشش است.