ಪೋಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಅಲೆಕ್ಸ್ನ ಕಥೆ

ವೀರರ ನಂಬಿಕೆಯ ಸರಣಿ

ಎಫ್.ಎ.ಆರ್.ಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಈ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕುಳಿದನು.