ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಪರ

ಸಲಾವತ್ನ ಕಥೆ

ವೀರರ ನಂಬಿಕೆಯ ಸರಣಿ

ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಾವಾತ್‌ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ತನ್ನನ್ನು ತಿರಿಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.