ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂಗ್ರಹ

ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಕ್ರೈಸ್ತ ಶತಮಾನಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುವನ್ನು ಮೆಸ್ಸೀಯನೆಂದು, ದೇವರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಲುಮೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.