ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

ຄົ້ນພົບພຣະລັງແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຈຶ່ງສ່ຽງອັນຕລາຍຕໍ່ການປະກາດຂ່າວປຣະເສີດຂອງພຣະອົງໄປຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງໂລກ.

ຕອນ

  • 1. ພຣະເຈົ້າຢູ່ນຳເຮົາ (1h 28m)

    ຄົ້ນພົບພຣະລັງແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຈຶ່ງສ່ຽງອັນຕລາຍຕໍ່ການປະກາດຂ່າວປຣະເສີດຂອງພຣະອົງໄປຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ເດັກນ້ອ... more

  • 2. द मेसेंजर्स (संदेशवाहक) (1h 10m)

    मृतकों से जी उठने के बाद, यीशु मसीह ने उसके शिष्यों को दर्शन दिया और उन्हें निर्देश देते हुए कहा, "जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम यरूशलेम म... more

  • 3. टू एव्री नेशन (हर राष्ट्र तक) (1h 9m)

    टू एव्री नेशन (हर राष्ट्र तक) द विटनेसेस ट्रिलॉजी (गवाहों की तिकड़ी) की तीसरी और अंतिम किस्त है। गॉड विथ अस (परमेश्वर हमारे साथ है) में, हमने मसीह की व... more