ເພືອນບ້ານຂອງຄອບຄົວ

ຄົ້ນພົບພຣະລັງແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຈຶ່ງສ່ຽງອັນຕລາຍຕໍ່ການປະກາດຂ່າວປຣະເສີດຂອງພຣະອົງໄປຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງໂລກ.

ຕອນ

  • 1. ພຣະເຈົ້າຢູ່ນຳເຮົາ (1h 28m)

    ຄົ້ນພົບພຣະລັງແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ຕິດຕາມຂອງພຣະອົງຈຶ່ງສ່ຽງອັນຕລາຍຕໍ່ການປະກາດຂ່າວປຣະເສີດຂອງພຣະອົງໄປຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ເດັກນ້ອ... more

  • 2. ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ (1h 10m)

    ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ... more

  • 3. ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ (1h 9m)

    ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਾ ਵਿਟਨਸ ਟ੍ਰਾਈਓਲਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੇਸ਼ਹਵਾਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਅਰੰ... more