കുടുംബ സൗഹൃദപരമായ

സുവിശേഷ ശേഖരം

മാർക്കിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ സ്‌ക്രിപ്‌റ്റായി, വാക്കിന് പദമായി, സുവിശേഷ പാഠം ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ യേശുവിന്റെ ആഖ്യാനത്തെ സ്‌ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ലുമോ പ്രോജക്ട് ആണ് ചിത്രീകരിച്ചത്.