కుటుంబ స్నేహపూర్వక చిత్రాలు

సువార్త సేకరణ

సువార్త లోని ప్రతీ ఒక్క పదాన్ని ఈ చలనచిత్రానికి స్క్రిప్ట్ గా ఉపయోగించి యేసు పలికిన అసలైన మాటలను తెరమీదికి తీసుకొచ్చింది ఈ మార్కు సువార్త అనే చిత్రం. దీనిని లూమో ప్రొజెక్ట్ వారు నిర్మించారు