မိသားစုများအတွက် သင့်တော်ပါသည်

စစ်ဒဏ်ခံနေရသောဆီးရီးယားနိုင်ငံ၌ ဘုရားသခင်၏သက်သေခံဖြစ်ရန် သူမ၏အသက်ကို ဘုရားသခင်အား ဆုတောင်းရင်း လိုင်နာ ဆက်ကပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အသက်ထက်ပိုသောအရာကို ဘုရားသခင် တောင်းခံနေသည်ကို သူမခံစားခဲ့ရသည်။ သူမက ထိုကတိကဝတ်ကို ပေးနိုင်ပါ့မလား?