ਪਰਿਵਾਰ ਸਨੇਹੀ

ਟ੍ਰਾਚਲਾਈਟ੍ਰਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਗ

 • Jim Elliot Hikayesi (34m)

  Bir İnanç Meşalesi - Jim Elliot gençliğini Müjde'yi hiç duymamış olanlarla paylaşmaya hazırlamakla geçirdi. Öyle ki hiçbir şey onu Ekvador ormanların... more

 • William Tyndale Hikayesi (34m)

  İncil'i İngilizce'ye çeviren William Tyndale, 1535'te Kral VIII. Henry'nin " en çok arananlar" listesinde yer alıp, Kra'ın kelle avcıları tarafından... more

 • John Bunyan Hikayesi (34m)

  Bedenini Hapse Attılar, Ancak İnancını Değil - John Bunyan günlerini hapiste, karısından ve çocuklarından ayrı olarak geçiriyor. Soğukta yaşamak, taş... more

 • Eric Liddell Hikayesi (33m)

  Olimpiyat Altını Bile Onu aAartmaya Teşvik Etmeyecek - Tüm İskoçya, koşu ünlüleri Eric Liddell'in dünyanın geri kalanını geçip 100 metre yarışında Oli... more

 • Gladys Aylward Hikayesi (33m)

  100 Çocuğu 100 Milden Fazla Uzaklığa Güvenle Götürdü- Savaşın ona doğru geldiği ve askerlerin yaklaştığı bir sırada, bu cesur misyoner hayatının en ... more

 • Richard Wurmbrand Hikayesi (38m)

  Komünist Romanya'da Gerçeğin Yanında Olmak - Savaşın yıktığı Romanya'da, kiliseleri hükümetin koruması altına almanın tek bir yolu vardır: Yönetimde o... more

 • Perpetua Hikayesi (36m)

  Vahşi Canavarlar İnancını Sarsamadı - Kuzey Afrika, Kartaca'da MS 203 yılı. Varlıklı genç bir anne olan Perpetua, Hristiyanlığa geçmekle suçlanır ve b... more

 • Samuel Morris Hikayesi (32m)

  Işığı İzledi ve İsa'yı Buldu! - Genç prens Kaboo, kendisini bir direğe bağlamış olup, işini bitirmeye hazırlanan azılı bir düşman kabilesi tarafından ... more

 • Augustine Hikayesi (34m)

  İki Efendi Arasında Parçalanmış - Parlak genç Augustine, annesinin dininin aptallık olduğunu düşünüyor. Kendisine rehberlik edecek "üstün" zekasıyla, ... more

 • Corrie Ten Boom Hikayesi (33m)

  II.Dünya Savaşı Sırasında Masumları Korumak - Corrie Ten Boom ve ailesi bozuk saatleri onarırlar. Ancak II. Dünya Savaşı'nın kötülüğü şehirlerini kası... more

 • John Wesley Hikayesi (33m)

  Tanrı'nın Lütfunu Vaaz Etmek İçin Ateşten Alındı- Genç John Wesley, ailesinin yanan evinden mucizevi bir şekilde kurtarıldığında, annesi, Tanrı'nın ha... more

 • Robert Jermain Thomas Hikayesi (34m)

  Karanlık Bir Ülkeye Işık Getirmek - On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Kore'nin dünyaya kapalı krallığı, yabancıları ve Hıristiyanlığı ülke dışında tu... more

 • Martin Luther Hikayesi (34m)

  Çürüme Karşısında Gerçeği Savunmak ve 95 Tez - Yozlaşmış ve açgözlü bir kilise tarafından yönetilen bir dünyada, gerekli olan tek şey küçük bir çivi, ... more

 • Adoniram ve Ann Judson Hikayesi (30m)

  Burma’da Zulme Uğrama - Adoniram Judson ve karısı Ann'ın, Mesih'i ilan etmenin kesin ölüm anlamına geldiği Burma'daki imanlılara ulaşmaya çalışırken, ... more

 • Harriet Tubman Hikayesi (30m)

  Rehber Olarak Köleleri Dua İle Kurtarmak- Genç kadın Harriet Tubman, kendisinin ve ailesinin köleliğin baskısından kurtulması için durmadan dua etti. ... more