કુટુંબ મૈત્રીપૂર્ણ

ટૉર્ચલાઈટર્સ, હિરોઝ ઓફ ધ ફેઈથના સાહસોને નિહાળો અને જુઓ કે જેમણે ઈશ્વરની સેવા કરવા માટે પોતાના જીવનો સમર્પિત કર્યા છે તેમની મારફતે ઈશ્વર કેવી રીતે કામ કરે છે.

એપિસોડ્સ

 • જીમ ઈલિયટની વાર્તા (34m)

  જીમ ઈલિયટે પોતાની યુવાની સુવાર્તા વહેંચવાની તૈયારીમાં વિતાવી કે જેઓએ સુવાર્તા કયારેય સાંભળી જ નથી, પરંતુ ઈકવાડોરના જંગલોમાં તેણે જે જોખમોનો સામનો કરવા... more

 • વિલિયમ ટિન્ડેલની વાર્તા (34m)

  1535 માં વિલ્યમ ટિન્ડેલ તે હેનરી- 8 રાજાના " મોસ્ટ વોન્ટેડ" યાદિમાં સૌથી ટોચ ઉપર હતા અને રાજાના કાબેલ શિકારીઓ દ્વારા આખા યુરોપમાં તેમનો પીછો કરવામાં... more

 • John Bunyan Hikayesi (34m)

  Bedenini Hapse Attılar, Ancak İnancını Değil - John Bunyan günlerini hapiste, karısından ve çocuklarından ayrı olarak geçiriyor. Soğukta yaşamak, taş... more

 • Eric Liddell Hikayesi (33m)

  Olimpiyat Altını Bile Onu aAartmaya Teşvik Etmeyecek - Tüm İskoçya, koşu ünlüleri Eric Liddell'in dünyanın geri kalanını geçip 100 metre yarışında Oli... more

 • Gladys Aylward Hikayesi (33m)

  100 Çocuğu 100 Milden Fazla Uzaklığa Güvenle Götürdü- Savaşın ona doğru geldiği ve askerlerin yaklaştığı bir sırada, bu cesur misyoner hayatının en ... more

 • Richard Wurmbrand Hikayesi (38m)

  Komünist Romanya'da Gerçeğin Yanında Olmak - Savaşın yıktığı Romanya'da, kiliseleri hükümetin koruması altına almanın tek bir yolu vardır: Yönetimde o... more

 • Perpetua Hikayesi (36m)

  Vahşi Canavarlar İnancını Sarsamadı - Kuzey Afrika, Kartaca'da MS 203 yılı. Varlıklı genç bir anne olan Perpetua, Hristiyanlığa geçmekle suçlanır ve b... more

 • Samuel Morris Hikayesi (32m)

  Işığı İzledi ve İsa'yı Buldu! - Genç prens Kaboo, kendisini bir direğe bağlamış olup, işini bitirmeye hazırlanan azılı bir düşman kabilesi tarafından ... more

 • Augustine Hikayesi (34m)

  İki Efendi Arasında Parçalanmış - Parlak genç Augustine, annesinin dininin aptallık olduğunu düşünüyor. Kendisine rehberlik edecek "üstün" zekasıyla, ... more

 • Corrie Ten Boom Hikayesi (33m)

  II.Dünya Savaşı Sırasında Masumları Korumak - Corrie Ten Boom ve ailesi bozuk saatleri onarırlar. Ancak II. Dünya Savaşı'nın kötülüğü şehirlerini kası... more

 • John Wesley Hikayesi (33m)

  Tanrı'nın Lütfunu Vaaz Etmek İçin Ateşten Alındı- Genç John Wesley, ailesinin yanan evinden mucizevi bir şekilde kurtarıldığında, annesi, Tanrı'nın ha... more

 • Robert Jermain Thomas Hikayesi (34m)

  Karanlık Bir Ülkeye Işık Getirmek - On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Kore'nin dünyaya kapalı krallığı, yabancıları ve Hıristiyanlığı ülke dışında tu... more

 • Martin Luther Hikayesi (34m)

  Çürüme Karşısında Gerçeği Savunmak ve 95 Tez - Yozlaşmış ve açgözlü bir kilise tarafından yönetilen bir dünyada, gerekli olan tek şey küçük bir çivi, ... more

 • Adoniram ve Ann Judson Hikayesi (30m)

  Burma’da Zulme Uğrama - Adoniram Judson ve karısı Ann'ın, Mesih'i ilan etmenin kesin ölüm anlamına geldiği Burma'daki imanlılara ulaşmaya çalışırken, ... more

 • Harriet Tubman Hikayesi (30m)

  Rehber Olarak Köleleri Dua İle Kurtarmak- Genç kadın Harriet Tubman, kendisinin ve ailesinin köleliğin baskısından kurtulması için durmadan dua etti. ... more