فامیل دوست

انجیل متی

کلکسیون انجیل

انجیل متی محبوب ترین انجیل در قرون اولیه مسیحیت بود. همان طوری که انجیل متی برای یک جامعه مسیحی نوشته شده است، در حالی که آغاز به جدا شدن از جهان یهود می کند، بسیار طول می کشد تا نشان دهد که عیسی، به عنوان مسیحا تحقق پیشگویی های عهد عتیق است در رابطه به نجات دهنده خدا.توسط پروژه لومو فیلمبرداری شده است.