குடும்ப நடப்புரிமையுடைய

აღმოაჩინეთ იესო ქრისტეს ძალა და სიყვარული და ნახეთ თუ რატომ რისკავდა ყველა მისი მიმდევარი იმისათვის, რომ მათ ქრისტეს გზავნილი დედამიწის კიდემდე გაევრცელებინათ.

அத்தியாயங்கள்

  • 1. ღმერთი არის ჩვენთან (1h 28m)

    აღმოაჩინეთ იესო ქრისტეს ძალა და სიყვარული და ნახეთ თუ რატომ რისკავდა ყველა მისი მიმდევარი იმისათვის, რომ მათ ქრისტეს გზავნილი დედამიწის კიდემდე გაევ... more