குடும்ப நடப்புரிமையுடைய

Otkrijte moć i ljubav Isusa Hrista i vidite zašto su Njegovi sledbenici rizikovali sve da bi preneli Njegovu poruku do svih krajeva zemlje.

அத்தியாயங்கள்

  • 1. Glasnici (1h 10m)

    Vaskrsnuvši iz mrtvih, Isus Hristos se javio svojim učenicima i poučio ih govoreći: "Ostanite u Jerusalimu dok se ne ispunite silom sa neba!" Čekajući... more

  • 2. Za sve Narode (1h 9m)

    Za sve Narode je treći i poslednji deo Trilogije Svedoci. U Bogu sa nama bili smo svedoci Hristovog dolaska. U Glasnicima smo bili svedoci rođenja i o... more