కుటుంబ స్నేహపూర్వక చిత్రాలు

సువార్త సేకరణ

యోహాను సువార్త అనే ఈ చిత్రం,బైబిలు గ్రంధములో యేసు పలికిన అసలైన మాటలను ఈ చిత్రానికి కథగా, ప్రతీ మాటనూ ఉపయోగించి, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చిత్రీకరించబడినది.ఈ అద్భుతమైన చిత్రం, చరిత్రలోనే అత్యంత పవిత్ర గ్రంధాలలో ఒకటైన యోహాను సువార్తకు ఒక క్రొత్త వెలుగును ఇస్తుంది. ఈ చిత్రం ఎంతో అందం గా చిత్రీకరించబడింది. అద్భుతంగా ప్రదర్శించబడింది. ఈ చిత్రం ఎంతో ఆనందించ తగినది మరియు విలువైనది అని ఆధునిక వేదాంత,చారిత్రిక మరియు పురావస్తు పరిశొధనల ద్వారా తెలియచేయబడినది. దీనిని లూమో ప్రాజెక్ట్ వారు చిత్రీకరించారు.