Oila uchun

Dubi yadda biyayyar Suta ga Allah, cikin komawa ga kauyen da masu fafutukar Hindu suka umarce shi da ya bari, ba kawai ya canza rayuwarsa ba amma har da mutumin da yi gaba da shi.