دوستی خانوادگی

مجموعۀ انجیل

انجیل لوقا، بیش از هر چیز دیگری، در زمرۀ یک زندگینامۀ کهن قرار می گیرد. لوقا، به عنوان "راوی" وقایع، عیسی را "نجات دهندۀ" همۀ مردم می داند، که همیشه در کنار نیازمندان و محرومان است. این داستان بی نظیر با ترجمۀ "ان . آی . وی" توسط بازیگر انگلیسی به نام "ریچارد . ایی . گرانت" و در ترجمۀ "کینگ جیمس" توسط "سر . دریک . جیکوبی" روایت شده، (این تولید بی نظیر شامل مجموعه های مخصوص می باشد و در حومۀ معتبر کشور مراکش ساخته شده است) به عنوان یک اثر منحصر به فرد و بسیار معتبر از داستان زندگی عیسی، توسط علمای برجستۀ دینی مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.