دوستی خانوادگی

مجموعۀ انجیل

انجیل متی مشهورترین انجیل در قرون اولیه مسیحی بود. با آغاز جدا شدن از دنیای یهود، برای یک جامعه مسیحی نوشته شده است. انجیل متی تمام تلاش خود را می کند تا نشان دهد که عیسی به عنوان مسیح موعود، تحقق پیشگویی های عهد عتیق است که به نجات دهندۀ خدا اشاره دارد. فیلم انجیل متی توسط "پروژۀ لومو" ساخته شده است.