Pamilyang Palakaibigan

Ang Koleksiyon ng Mabuting Balita

ANG MABUTING BALITA AYON KAY MATEO ay pinaka-sikat na Mabuting Balita noong unang siglo ng mga Kristiyano. isinulat para sa komunidad ng mga Kristiyano sa pagsisimula ng paghiwalay nito sa mundo ng mga Judio, ang Mabuting Balita ni Mateo ay umabot ang lawak nito sa pagpapahayag na, bilang Mesias, si Hesus ang katuparan ng mga propesiya sa Lumang Tipan patungkol sa Tagapagligtas ng Diyos. Isina-pelikula ng Lumo Project.