เป็นมิตรต่อครอบครัว

หมวดพระกิตติคุณ

พระกิตติคุณมัทธิวเป็นข่าวประเสริฐที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงต้นศตวรรษของคริสเตียน เขียนขึ้นสำหรับชุมชนคริสเตียนหนึ่งเมื่อเริ่มแยกออกจากโลกของชาวยิว พระกิตติคุณมัทธิวได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าในฐานะพระเมสสิยาห์ พระเยซูคือความสําเร็จของคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมที่อ้างถึงพระผู้ช่วยให้รอดของพระเจ้า ถ่ายทำโดย Lumo Project