કુટુંબ મૈત્રીપૂર્ણ

ટૉર્ચલાઈટર્સ, હિરોઝ ઓફ ધ ફેઈથના સાહસોને નિહાળો અને જુઓ કે જેમણે ઈશ્વરની સેવા કરવા માટે પોતાના જીવનો સમર્પિત કર્યા છે તેમની મારફતે ઈશ્વર કેવી રીતે કામ કરે છે.

એપિસોડ્સ

 • જીમ ઈલિયટની વાર્તા (33m)

  જીમ ઈલિયટે પોતાની યુવાની સુવાર્તા વહેંચવાની તૈયારીમાં વિતાવી કે જેઓએ સુવાર્તા કયારેય સાંભળી જ નથી, પરંતુ ઈકવાડોરના જંગલોમાં તેણે જે જોખમોનો સામનો કરવા... more

 • વિલિયમ ટિન્ડેલની વાર્તા (33m)

  1535 માં વિલ્યમ ટિન્ડેલ તે હેનરી- 8 રાજાના " મોસ્ટ વોન્ટેડ" યાદિમાં સૌથી ટોચ ઉપર હતા અને રાજાના કાબેલ શિકારીઓ દ્વારા આખા યુરોપમાં તેમનો પીછો કરવામાં... more

 • История Джона Буньяна (31m)

  Они заключили в тюрьму его тело, но не его веру - Джон Буньян проводит дни в тюрьме, разлученный со своей женой и детьми. Жизнь в холодной каменной ка... more

 • История Эрика Лидделла (30m)

  Даже олимпийское золото не соблазнит его пойти на компромисс - вся Шотландия жаждет, чтобы их беговая знаменитость Эрик Лидделл пробежала мимо остальн... more

 • История Глэдис Эйлвард (33m)

  Она привела 100 детей на расстояние более 100 миль в безопасное место. В условиях бушующей вокруг нее войны и приближающихся солдат эта отважная мисси... more

 • История Ричарда Вурмбранда (36m)

  Отстаивание истины в коммунистической Румынии. В раздираемой войной Румынии у церквей есть только один способ получить защиту со стороны правительства... more

 • The Perpetua Story (34m)

  It is the year AD 203 in Carthage, North Africa. Perpetua, an affluent young mother, is charged with converting to Christianity and is sent to prison ... more

 • История Эми Кармайкл (38m)

  Спасение драгоценных детей, одного за другим - Когда маленькую Прину уводят от самой нежной женщины, которую она видела за последние месяцы, она задае... more

 • История Сэмюэля Морриса (32m)

  Он последовал за светом и нашел Иисуса! - Молодой принц Кабу удерживается с целью выкупа свирепым вражеским племенем, которое привязывает его к столбу... more

 • История Августина (35m)

  Разрывается между двумя мастерами - юный умный Августин считает, что религия его матери - глупость. Обладая «превосходным» интеллектом, которым он рук... more

 • История Джона Уэсли (33m)

  Вырванный из огня, чтобы проповедовать Божью благодать - Когда молодой Джон Уэсли чудесным образом спасен из горящего дома его семьи, его мать уверена... more

 • История Мартина Лютера (34m)

  Отстаивание истины перед лицом коррупции и 95 тезисов - В мире, управляемом коррумпированной и жадной церковью, все, что требовалось, - это один мален... more

 • История Адонирама и Энн Джадсон (30m)

  Преследуемые в Бирме - следите за необычными приключениями Адонирама Джадсона и его жены Энн, которые стремятся коснуться души людей в Бирме, стране, ... more

 • История Гарриет Табман (30m)

  Спасение рабов с помощью молитвы в качестве руководства - юная Гарриет Табман непрестанно молилась, чтобы она и ее семья были освобождены от гнета раб... more