ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಪರ

ಮತ್ತಾಯ, ಮಾರ್ಕ, ಲೂಕ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ-ಮೂಲ ಕಥನವನ್ನು ಅದರ ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಸುವಾರ್ತೆಗಳ ಮೊದಲ ಪದ-ಪದದ ರೂಪಾಂತರ-ಚರಿತ್ರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಸಂಚಿಕೆಗಳು

 • ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ (3h 9m)

  ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಕ್ರೈಸ್ತ ಶತಮಾನಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ... more

 • ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ (2h 3m)

  ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಅದರ ಬರಹವನ್ನಾಗಿ, ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಯೇಸುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಲುಮೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾ... more

 • ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ (3h 24m)

  ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸುವಾರ್ತೆಗಿಂತಲೂ, ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಗಳ "ನಿರೂಪಕ"ನಾಗಿ ಲೂಕನು, ಯೇಸುವನ್ನು ಎಲ್ಲರ "ರಕ್ಷಕನಾಗಿ" ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಹಾ... more

 • ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ (2h 40m)

  ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಭಾಗದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಅದರ ಬರಹವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು - ಪದ... more