ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಪರ

ಮತ್ತಾಯ, ಮಾರ್ಕ, ಲೂಕ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ-ಮೂಲ ಕಥನವನ್ನು ಅದರ ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಸುವಾರ್ತೆಗಳ ಮೊದಲ ಪದ-ಪದದ ರೂಪಾಂತರ-ಚರಿತ್ರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಸಂಚಿಕೆಗಳು

  • ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ (2h 10m)

    ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ವಾಕ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಅದರ ಬರಹವನ್ನಾಗಿ, ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಯೇಸುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಲುಮೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾ... more