కుటుంబ స్నేహపూర్వక చిత్రాలు

లియానా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, యుద్ధంలో దెబ్బతిన్న సిరియాలో ఆయనకు సాక్షిగా ఉండటానికి ఆమె తన జీవితాన్ని దేవునికి అర్పించింది. కానీ ఆమెను తన జీవితం కంటే ఎక్కువే దేవుడు అడుగుతున్నట్లు ఆమె గ్రహించింది. ఆమె ఆ నిబంధన చేయగలిగిందా?