دوستی خانوادگی

اولین اقتباس کلمه به کلمه از اناجیل با استفادۀ نسخۀ اصلی ،به همان شکل مطابقت دارد - از جمله انجیل های متی مرقس، لوقا و یوحنا - نور تازه ای را بر یکی از مقدس ترین متون تاریخ می افکند.

قسمتها

  • انجیل مرقس (2h 10m)

    انجیل مرقس که توسط "پروژۀ لومو" فیلمبرداری شده است و روایت اصلی زندگی عیسی مسیح را با استفاده از نسخۀ انجیل به عنوان متن، کلمه به کلمه به تصویر درمی آ... more