دوستی خانوادگی

داستان سانگ چاول

ایمان قهرمانانه - سری ها

اداستان با روایت عینی شخصی به نام "سانگ چاول" یکی از شاگردان شبان "هان" روایت می شود، مردی که علیرغم خطر، راه استاد خود را ادامه می دهد و انجیل را با مردم کرۀ شمالی در میان می گذارد.