కుటుంబ స్నేహపూర్వక చిత్రాలు

సంగ్ చుల్ కథ

వీరోచిత విశ్వాసం

ఈ కథ పాస్టర్ హాన్ గారి శిష్యుని దృష్ట్యా చెప్పబడినది.సంగ్ చుల్ అనే ఈయన, తన గురువు యొక్క అడుగుజాడలలో నడుస్తూ, ఉత్తర కొరియా లో, పొంచియున్న ప్రమాదాలను కుడా లెక్కచేయకుండా సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు.