دوستی خانوادگی

ببینید که چگونه اطاعت "سوتا" از خدا، در بازگشت به دهکده ای که متعصبین هندو به او دستور داده بودند که آنجا را ترک کند، نه تنها زندگی او بلکه مردی را که از او متنفر بود تغییر می دهد.